Historie a současnost IS MOISES

IS MOISES - Současnost (duben 2019)

Základní informace o IS MOISES, provozní podmínky, velikost databáze.

IS MOISES – základní informace

 

   A) Počet a struktura záznamů v centrální databázi

 

Ke dni 1. 4.2019 je v centrální databázi IS MOISES 27700 záznamů o prodaných nemovitostech v ČR.

 

Z celkového počtu připadá na

a)      rodinné domy              cca 44% záznamů

b)      nájemní domy              cca 2% záznamů

c)      rekreační objekty        cca 4% záznamů

d)      byty                              cca 28% záznamů

e)      provozní objekty         cca 10% záznamů

f)        pozemky                     cca 12% záznamů

 

  B) počet zaznamenaných  areálů v databázi cca 200

 

 

Stručný popis systému

Systém umožňuje přehledně a komfortně zaznamenávat všechny nám dosud známé cenotvorné charakteristiky obchodovaných nemovitostí, a to způsobem, který je využitelný především pro porovnání těchto charakteristik při srovnávací metodě. Systém přímo navádí odhadce (přitom předpokládá, že tento není makléř - profesionál), kterých běžně informačně dostupných skutečností si má všímat, aby ve svém regionu získal potřebný přehled o trhu s nemovitostmi. A to opět způsobem využitelným pro jeho práci odhadce profesionála. Získané informace o uskutečněných obchodech se všemi charakteristikami umožňuje nahrát na disketu a odeslat (včetně barevné fotografie) centrále. V centrále jsou fotografie zdigitalizovány a s ostatními daty zpracovány na CD-ROM. Tyto jsou zpět rozeslány všem uživatelům systému. Jednotlivý uživatel má pak pro svou práci k dispozici informace všech kolegů zapojených v rámci celé ČR.   

 

Záznamy poskytované do databáze

IS MOISES předpokládá, že jeho uživatel bude přispívat do centrální databáze.  Standardní rozsah takto stanovených příspěvků byl určen tak, aby každý odhadce, který se alespoň minimálně stará o informace, mohl svůj podíl na rozvoji databáze plnit. Zpracovávané záznamy jsou automaticky řazeny podle jejich kvality (úplnosti) do 4 kategorií. Tyto jsou bodovány počtem 250, 500, 750, 1000 bodů. 1000 bodů je za úplný záznam o realizovaném obchodu s nemovitostí (rodinným domem). Standardní rozsah příspěvků byl stanoven tak, že 1x za 3 měsíce by měl uživatel odeslat záznamy za 3000 bodů (3 úplné záznamy o RD). Nebo např. 1 úplný záznam o RD a 4 záznamy o prodeji pozemku (tento je hodnocen 500 body). Nebo větší počet neúplných záznamů.  Všechny záznamy - vyjma pozemků - musí být doplněny barevnou fotografií 9x13.

Za úplný záznam o obchodu s nemovitostí se považuje záznam, který má rozměrové charakteristiky (velikosti ploch, pozemků),  seznam a popis konstrukcí (vybavenosti), samozřejmě informaci o obchodované ceně, polohopis a zařazení na segment.

Pouhá informace o obchodované ceně (bez rozměrů a popisu) s fotografií je hodnocena 250 body.

Záznam výrobního (skladového) areálu o minimálním počtu 3 budov je hodnocen 3000 body, záznam větší s větší podnikatelskou nemovitostí 1500 body.

 

Provozní poplatky

n      uživatel, který v kalendářním čtvrtletí splní svou minimální informační povinnost (3000 bodů, resp. více) uhradí poplatek 1.000,-Kč

n      za každých chybějících 300 bodů (do 3000) se poplatek zvyšuje o 200,-Kč až na 3000,-Kč

n      za každých 1500 bodů nad 3000 bodů se poplatek snižuje o 250,-Kč (v případě, že uživatel odešle za čtvrtletí záznamy v hodnotě 9000 bodů je cena za provoz nulová a CD-ROM obdrží zdarma.

 

V ceně zapojení je 1/2 denní školení v sídle firmy REAiA consulting s.r.o. v Kroměříži. Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. 

  

 

Smlouva o poskytování služeb

(nepojmenovaná smlouva ve smyslu §269 odst. 2 Obch. zákoníku)

 

 

1. Smluvní strany:

Poskytovatel:

REAiA consulting s.r.o., 

zastoupená jednatelem Ing. Ludvíkem Šojdrem

Velké nám 48

767 01 Kroměříž

IČO: 25343769, dále jen REAiA

                                                                             

Nabyvatel:                               

Název firmy:

 

Zastoupena: titul, jméno, příjmení, r.č.:

 

Sídlo firmy:  ulice, čp,:                                                

 

směrovací číslo, město:            

 

IČO:

 

 

2. Předmět plnění:

Poskytovatel zajistí nabyvateli v době platnosti této smlouvy služby v následujícím rozsahu:

2.1. převod nevýlučného omezeného práva k osobnímu užívání jedné kopie software MOISES, a to při splnění "Obecných podmínek převodu a užití práv k software dodávanému firmou REAiA" (viz příloha č.1), a dále obnovu, udržování a aktualizaci informačního systému MOISES, a to včetně výroby nosičů dat.

2.2. zařazení mezi autorizované uživatele informačního systému MOISES (viz příloha č.2 - "Informační systém MOISES - obecná pravidla")

 

3. Práva a povinnosti poskytovatele:

3.1. Poskytovatel je povinen přidělit nabyvateli autorizační kód, po podpisu této smlouvy dodat software MOISES na hmotných nosičích včetně souvisejících materiálů a zařadit nabyvatele mezi uživatele informačního systému MOISES.

3.2. Poskytovatel se zavazuje doplňovat, upravovat a aktualizovat software MOISES, o těchto úpravách informovat nabyvatele a na požádání nabyvatele poskytovat vysvětlení.

3.3. Poskytovatel má k nabyvateli další práva a povinnosti  uvedené v  "Obecných podmínkách převodu a užití práv k software dodávanému firmou REAiA" (viz příloha č.1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.4. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat provoz informačního systému MOISES v souladu s přílohou č.2 "Informační systém MOISES - obecná pravidla", která je nedílnou součástí této smlouvy.

 

4. Práva a povinnosti nabyvatele:

4.1. Nabyvatel je povinen se seznámit s provozními podmínkami IS MOISES formou školení.

4.2. Nabyvatel získává právo nevýlučně osobně užívat  jednu kopii software MOISES na jednom počítači po dobu platnosti této smlouvy, pokud nabyvatel přesně dodržuje "Obecné podmínky převodu a užití práv k software dodávanému firmou REAiA" (viz příloha č.1), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4.3. Nabyvatel je povinen se neprodleně seznámit s platným zněním a výkladem českého autorského zákona č.256/1992 Sb., především s ohledem na tam zakotvenou právní ochranu software.

4.4. Nabyvatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele o případných závadách poskytnutého software a potenciálních možnostech zvýšení užitečnosti informačního systému MOISES a software MOISES pro práci odhadce majetku, analýzu trhu s nemovitostmi a tržního ocenění nemovitostí obecně.

4.5.  Nabyvatel se podpisem této smlouvy stává autorizovaným uživatelem IS MOISES s následujícími informačními povinnostmi:

4.5.1. Nabyvatel je povinen zpracovat a se všemi náležitostmi (viz bod 4.5.2.) poskytovateli odeslat každé kalendářní čtvrtletí záznamy v kvalitě odpovídající bodovému hodnocení 3000 bodů

4.5.2. Náležitostmi záznamu odeslaného k přijetí do centrální databáze IS MOISES je expertní záznam na hmotném nosiči (vytvořený prostřednictvím software MOISES) spolu s autorizovaným (tj. podepsaným a orazítkovaným) tiskovým výstupem každého záznamu (vytvořeného rovněž prostřednictvím software MOISES)  a autorizovanou (podepsanou a orazítkovanou) barevnou fotografií rozměru 9x13 cm označenou číslem příslušného záznamu.

4.5.3. Nabyvatel je povinen odeslat záznamy poskytovateli vždy v termínech k 1.1.,1.4., 1.7. a  1.10.  kalendářního roku.

 

4.6. Nabyvatel se zavazuje využívat informací, které jsou mu zpřístupňovány prostřednictvím IS MOISES, výhradně pro svou osobní komerční (resp. nekomerční) činnost. Zejména nelze informace hromadně šířit případně předat k hromadnému rozšíření.

4.7. Nabyvatel je povinen informovat poskytovatele o všech změnách podstatných pro jeho identifikaci poskytovatelem (změna sídla firmy, jméno a  příjmení, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa, razítko).

4.8. Nabyvatel se zavazuje poskytovat do IS MOISES pouze pravdivé informace. Přitom je srozuměn se skutečností, že za pravdivou informaci nelze považovat obchodovanou cenu uvedenou v kupní smlouvě, pokud tato byla ve smlouvě z jakýchkoliv důvodů uvedena odlišně od skutečnosti.

4.9.   Nabyvatel v plné míře zodpovídá za pravdivost informací poskytnutých do IS MOISES.

4.10.          Pokud nabyvatel zjistí, že v IS MOISES jsou uvedeny nepravdivé informace, je povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět poskytovatele, a to jednoznačně, adresně a konkrétně. V případě, že je informován o nepravdivosti konkrétního údaje zaneseného v IS MOISES a poskytovateli tuto skutečnost neoznámí, bude toto jeho jednání považováno za porušení licenčních podmínek a tato smlouva může být poskytovatelem s okamžitou platností zrušena. Navíc obě strany sjednávají smluvní pokutu v případě porušení licenční smlouvy způsobem uvedeným v tomto odstavci ve výši 100.000,-Kč.

4.11.          Nabyvatel je srozuměn se skutečností, že pokud z jakýchkoliv důvodů poskytne do IS MOISES nepravdivé informace, zejména nepravdivou informaci v položce obchodovaná cena, uhradí tomu uživateli IS MOISES, který na tuto skutečnost upozornil, smluvní pokutu 100.000,-Kč. Současně  je tato skutečnost důvodem pro okamžité zrušení této smlouvy.

4.12.          Nabyvatel je povinen ihned po obdržení aktualizované centrální databáze překontrolovat  své záznamy poskytnuté do IS MOISES. Případnou zjištěnou chybu nabyvatel může odstranit nejpozději do dalšího přenosu zasláním opraveného záznamu a vyrozuměním poskytovatele o této skutečnosti. Na nové záznamy tedy nelze po tuto ochranou lhůtu (3 měsíce po zanesení do centrální databáze) uplatnit smluvní pokutu.

 

5. Zvláštní ujednání:

5.1.   Nabyvatel výslovně zplnomocňuje poskytovatele k neomezené bezplatné distribuci všech informací, jež v době platnosti této smlouvy poskytovateli poskytl, uživatelům informačního systému MOISES.

5.2.   Poskytovatel je odpovědný za škody způsobené nabyvateli nebo nabyvatelem třetím osobám v souvislosti s užitím informačního systému MOISES pouze do výše ceny za zařazení mezi uživatele IS, a to pouze tehdy, pokud k takovým škodám došlo v přímé souvislosti s funkcí software MOISES. 

5.3.   Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy "Obecné podmínky převodu a užití práv k software dodávanému REAiA" (viz příloha č.1) a "Informační systém MOISES - obecná pravidla" (viz příloha č.2). Obě strany podpisem této smlouvy potvrzují, že si tyto přílohy přečetly a jejich ustanovením rozumí, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat. 

5.4.   Nabyvatel nemá námitky, aby skutečnost, že je uživatelem informačního systému MOISES, byla použita v propagačních      materiálech poskytovatele. Dále nabyvatel nemá námitek proti tomu, aby  jeho totožnost byla sdělena jinému autorizovanému    uživateli informačního systému MOISES při dotazu na původ konkrétní informace.

5.5.   Plnění podle bodu 2.1. nezahrnuje případný upgrade provozního software.

 

6. Cena a způsob úhrady

6.1. Cena za plnění podle bodu 2.1. je 1.000,- Kč za každé kalendářní čtvrtletí.

6.2. Cena za plnění podle bodu 2.1.  zvyšuje o 200,-Kč za každých chybějících 300 bodů (do 3000) až na 3.000,- Kč za kalendářní  čtvrtletí.

6.3. Za každých 1500 bodů nad 3000 bodů se cena za plnění podle bodu 2.1. sníží o 250,-Kč: V případě, že nabyvatel odešle záznamy  v celkové hodnotě 9000 bodů a více, má plnění podle bodu 2.1. v daném kalendářní čtvrtletí zdarma.

6.4. Takto vzniklá pohledávka vůči nabyvateli (v každém z výše uvedených případů) je  splatná vždy v termínech k 10.1., 10.4., 10.7. a  10.10.  kalendářního roku, a to na základě faktury poskytovatele, a to případně i v jiném pozdějším termínu určeném   poskytovatelem.

6.5. Cena za plnění podle bodu 2.2. je (dle regionu – počtu evidovaných záznamů),-Kč.  V této ceně je zahrnut i aktuální CD-ROM s centrální databází.

6.6. Uvedené cen jsou bez DPH. Poskytovatel je plátcem DPH.

7.  Platnost smlouvy

7.1. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládá neplatnost ostatních ujednání a smlouvy jako celku.

7.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

7.3. Pro případ porušení autorských práv poskytovatele ze strany nabyvatele smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele uplatňovat vůči nabyvateli náhradu škody  a ušlého zisku z titulu porušení této smlouvy.

7.4. Poskytovatel má právo od této smlouvy jednostranně odstoupit kdykoliv z důvodu porušení této smlouvy nabyvatelem. Pro takový případ platí, že platnost smlouvy zaniká okamžikem, kdy je nabyvateli doručeno odstoupení od smlouvy.

7.5. Dojde-li ke zrušení smlouvy, vznikne nabyvateli povinnost zničit všechny kopie poskytnutého software a související materiály. Pro takový případ dále platí, že nabyvatel je vázán závazkem nešířit  a nepoužívat informační systém MOISES a software MOISES po dobu 5ti let po skončení této smlouvy. V případě porušení tohoto závazku platí i po zániku platnosti této smlouvy její ustanovení o smluvní pokutě upravené v čl.7.3. této smlouvy.

 

Výčet příloh smlouvy, které jsou její nedílnou součástí:

1)  "Obecné podmínky převodu a užití práv k software dodávanému firmou  REAiA"

2 ) "Informační systém MOISES - obecná pravidla"

 

 

 

 

Příloha č.1 „Smlouvy o poskytování služeb“

 

Obecné podmínky převodu a užití práv k software dodávanému firmou REAiA consulting s.r.o.

(dále jen obecné podmínky)

 

 

 

DEFINICE:

Pojem "hmotný nosič" záznamu znamená disketu, CD-ROM, ZIP-mechaniku nebo jiný prostředek sloužící k záznamu počítačových programů a dat.  Pojem "software" znamená v rámci těchto obecných podmínek počítačové programy a informace zaznamenané na hmotných nosičích v balení/dodávce spolu s případnými aktualizovanými verzemi. Pojem "kopie softwaru" znamená aktuální kopie celého softwaru nebo libovolné jeho části, včetně záložních, aktualizovaných, sloučených nebo částečných kopií, příp. později dodaných. Pod pojmem "související materiály" rozumíme všechny tištěné a jiné materiály v balení/dodávce (např. příručka uživatele - manuál), příp. i později dodané. Pojem "uživatel" je v rámci těchto obecných podmínek užíván ve významu shodném s autorským zákonem.

 

Software zaznamenaný na hmotných nosičích je autorským dílem chráněným ustanoveními čs. autorského zákona a mezinárodními smlouvami. Proto je třeba s tímto softwarem zacházet jako s knihou. Výrazem "jako s knihou" firma REAiA consulting s.r.o. (dále jen „REAiA“) označuje např. skutečnost, že tento software může používat pouze jeden uživatel, stejně jako jednu knihu nemohou číst dva různí čtenáři na dvou různých místech ve stejném čase. REAiA je oprávněna udělit uživateli nevýlučné omezené právo k užití tohoto autorského díla.

 

Porušením obalu hmotného nosiče  se uživatel zavazuje dodržovat následující podmínky:

 

I. Oprávnění, která uživatel  získává:

 

a) nevýlučně užívat tuto kopii softwaru pro svou osobní potřebu v určitém časovém období pouze na jednom počítači tak dlouho, dokud bude dodržovat tyto obecné podmínky či jiná ujednání omezující právo užívat

b) vlastnické právo k hmotnému nosiči záznamu

 

II. Jednání, které je zejména zakázáno:

 

a) instalovat a užívat software na dvou a více počítačích současně, na serveru počítačové sítě nebo jiném veřejně přístupném místě (Internetu apod.)

b) pořizovat kopie software a souvisejících materiálů a dále je šířit

c) jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od jiného software, a analyzovat činnost programu způsobem jiným než uvedeným v souvisejících materiálech

d) převádět získané oprávnění na jinou osobu, půjčovat, pronajímat či jiným zákonem zakázaným způsobem nakládat se software

e) měnit způsob přístupu k užití software (pevná hesla a přístupové kódy, inicializace nosičů, apod.)

 

III. Pořídit si rozmnoženinu software a upravovat jej je dovoleno, potřebuje-li uživatel tuto rozmnoženinu nebo úpravu pro vlastní provoz jednoho počítače, pro nějž byl tento software získán, pro archivní účely, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena, zničena nebo jinak znehodnocena. Je výslovně zakázáno provozovat rozmnoženinu software pro účely provádění zpětné analýzy programů a dat.

 

IV. Doba platnosti užívacího práva:

 

Užívací právo získává uživatel  na dobu neurčitou, pokud neporuší tyto obecné podmínky nebo není-li doba platnosti práva užívání omezena jiným ujednáním mezi firmou REAiA a uživatelem. Užívacího práva uživatel pozbývá automaticky okamžikem, kdy učiní cokoliv v rozporu s těmito obecnými  podmínkami. V okamžiku, kdy skončí právo uživatele k užití díla, je uživatel povinen zničit všechny kopie software včetně souvisejících  materiálů a produktů od něho odvozených, tj. vzniklých úpravou, modifikací, překladem nebo jeho zahrnutím do jiného software nebo jiného autorského díla.

 

 

 

V. Záruka:

 

Před použitím software  je uživatel povinen si pozorně prostudovat související materiály. REAiA poskytuje 6ti měsíční záruku na bezchybnou funkci software tak, jak je popsán v souvisejících materiálech a za podmínek tam stanovených. Software je schopen plnit pouze funkce uvedené v související dokumentaci a povinností firmy REAiA plynoucí z odpovědnosti za vady zejména není zabudovávat nové funkce do software.

 

REAiA neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním software v rozporu s podmínkami uvedenými v souvisejících materiálech. Odpovědnosti za vady se REAiA může zbavit bezplatným zasláním nové, dokonalejší verze software uživateli.

 

Kromě výše uvedeného je software poskytován "tak, jak je", to jest bez záruky jakéhokoliv druhu ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro jistý konkrétní účel. V žádném případě nebude firma REAiA odpovědná za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu, včetně speciálních, náhodných, následných nebo jiných škod.

 

VI. Kontrola:

 

Zástupce firmy  REAiA je oprávněn kontrolovat dodržování těchto obecných podmínek. Uživatel je povinen umožnit mu efektivní výkon kontroly. O výsledku každé kontroly bude sepsán protokol. Neumožní-li uživatel provedení této kontroly, je firma REAiA oprávněna ihned ukončit právo uživatele k užívání software.

 

VII. Závěrečná ustanovení:

 

Jiné, zde neuvedené, podmínky užívání software se řídí příslušnými ustanoveními autorského zákona a Obchodního zákoníku, příp. občanského zákoníku.

 

Při záměně verze (upgrade) mohou být software, kopie software a související materiály použity až po zničení předchozí verze.

 

Případná neplatnost některých zde uvedených podmínek nezakládá neplatnost ostatních obecných podmínek zde uvedených.

 

Software a související materiály jsou předmětem obchodního tajemství firmy REAiA.

 

 

 

 

Příloha č.2 „Smlouvy o poskytování služeb“

 

Informační systém MOISES - obecná pravidla činnosti

(dále jen "obecná pravidla")

 

 

Informační systém MOISES (dále jen "IS MOISES"), principy jeho funkce a provozní software jsou obchodním tajemstvím firmy REAiA consulting s.r.o. a autorským dílem  ve smyslu autorského zákona č.35/1965 Sb. v platném znění.

Zákon č. 256/1992 Sb. definuje v §1 informační systém jako "funkční celek zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací". Automatizovaný IS MOISES neslouží ke shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování osobních údajů osob.

 

Poslání IS MOISES:

Základním posláním IS MOISES je shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování informací o uskutečněných obchodech s nemovitostmi v České republice. Shromážděné informace ve formě expertních záznamů umožňují porovnání uskutečněných obchodů s nemovitostmi s jinými nemovitostmi, a to zejména za účelem tržního ocenění těchto jiných nemovitostí.

 

Základní charakteristiky IS MOISES:

a) hodnověrnost - IS MOISES má pouze autorizované uživatele, je posuzována oprávněnost zdroje informací. Zápisu všech informací do IS MOISES předchází autentizace původce informace.

b) úplnost - shromážděná informace o uskutečněném obchodě s nemovitostí je velmi komplexní, přičemž systém je otevřený pro další upgrade vypovídacích možností. 

c) aktuálnost - IS MOISES je "živý systém" s neustálou aktualizací zpracovávaných a uchovávaných informací. Základní aktualizace probíhá 4 x ročně.

d) systematičnost  - IS MOISES vede uživatele k systematické práci s informacemi o trhu s nemovitostmi. Trh je zpracováván systematicky, a to geograficky i z hlediska segmentů trhu.

 

Klasifikace kvality a bodové hodnoty záznamů v centrální databázi IS MOISES:

a)   úplný záznam - záznam o obchodu s nemovitostí zahrnující stavbu a polohu, a to včetně rozměrových charakteristik a včetně definice jednotlivých stavebních konstrukcí (kvalita záznamu 1 - hodnota 1000 bodů)

b)   částečný záznam - záznam o obchodu s nemovitostí zahrnující stavbu a polohu, a to včetně rozměrových charakteristik, bez definice jednotlivých stavebních konstrukcí (kvalita záznamu 2 - hodnota 750 bodů)

c)   základní záznam - záznam o obchodu s nemovitostí zahrnující stavbu a polohu, a to bez rozměrových charakteristik a bez definice jednotlivých stavebních konstrukcí (kvalita záznamu 3 - hodnota 250 bodů)

d)   záznam o pozemku o obchodu s bytem nebo s garáží - záznam o obchodu s nezastavěným pozemkem nebo záznam o obchodu s bytovou jednotkou (resp. užívacím právem) nebo samostatnou garáží včetně definice stavebních konstrukcí a rozměrových charakteristik  (kvalita záznamu 4 - 500 bodů)

 

   Uvedené bodové hodnoty platí pro záznamy v kvalitě ověřená, jistá.

Pro záznamy v kvalitě neověřená, pravděpodobná jsou bodové hodnoty poloviční. Na tyto záznamy (v kvalitě neověřená pravděpodobná) se nevztahuje smluvní pokuta 100.000,-Kč

 

Práce každého aktivního uživatele IS MOISES je pravidelně hodnocena, a to na základě bodové hodnoty jím vytvořených záznamů podle klasifikace kvality záznamů. U nestandardních záznamů (areál, větší výrobní objekt apod. poskytovatel individuálně zhodnotí bodovou hodnotu záznamu. Areál zpravidla 3000 bodů (musí však být vždy uvedeny rozměrové charakteristiky), větší výrobní objekt 1500 bodů apod.) Záznam je zařazen do databáze pouze s fotografií (to neplatí u pozemků a u bytů).  

Proces autentizace a autorizace uživatelů IS MOISES, shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací a dodržování těchto obecných pravidel zabezpečuje centrála IS MOISES  -  REAiA consulting s.r.o. (dále jen "centrála"). Centrála neprodleně (do 6 týdnů) zasílá autorizovaným uživatelům aktualizace  shromážděných informací.

   

            

 

 

 

 

 

Archív záznamů a ukázka protokolu IS MOISES.

Informační deficit - vzkaz ministerským úředníkům v r.1997

Kdo něco ví o tom, jak probíhala jednání kolem schvalování Zákona o oceňování a vývoj úrovně vyhláškových cen, a jak se tato legislativa podílela na tunelování kdečeho, pochopí náš historický letáček z února 1997, zaslaný mj. i na Ministerstvo financí...
   Bojovalo se holt všemi možnými prostředky včetně humoru... Je otázkou, zda to dodnes některým ministerským úředníkům vůbec došlo..

Vznik a poslání IS MOISES

4 nalezených článků