Evropský klub RK

Etický kodex EKRK

Etický kodex

  

 

Závazný dokument pro členy Evropského klubu realitních kanceláří

Závazek profesionality a čestnosti


Evropský klub realitních kanceláří

Etický kodex

 

                                                                                             

Preambule

 

Základní ustanovení

 

Článek 1

  Etický kodex představuje závazek kompetentnosti, zodpovědnosti a profesionalismu členů Evropského klubu realitních kanceláří (dále jen EKRK) ve vztahu ke klientům a ostatním subjektům v oblasti trhu s nemovitostmi. Zároveň upravuje vztahy mezi členy EKRK.

 

Článek 2

  Závaznost etického kodexu není jen osobní, je to rovněž závaznost organizační, aby nebyl učiněn neprofesionální krok člena EKRK, který by svou nezodpovědností mařil profesionální a stavovskou imidž každého dalšího člena EKRK jakož i EKRK jako celku.

 

Článek 3

  Jednou z podmínek členství v EKRK je akceptace etického kodexu a jeho dodržování ze strany jeho členů. To vytváří podmínky dosáhnout předpoklady pro spolupráci, vzdělávání, uznání a účinnost EKRK. Akceptace etického kodexu je založeno na splnění pěti principů, které upravuje Kapitola I tohoto Kodexu

 

 

Kapitola 1

 

Principy etického kodexu

 

1. Povinnost být vzdělaným a informovaným

  Etický kodex zahrnuje ustanovení, která požadují, aby osoby, členové EKRK, zabývající se obchodováním s nemovitostmi byli informování o záležitostech týkajících se nemovitostního majetku v rámci jejich společností, aby mohli aktivně přispívat k utváření veřejného mínění a vést diskusi o těchto otázkách. Jsou vedeni k tomu, aby byli informováni o zákonech, navrhovaných legislativních úpravách, vládních usneseních, o veřejné politice a o běžných tržních podmínkách tak, aby mohli plně a přesně radit svým klientům (za klienta se považuje obchodní strana, se kterou má realitní kancelář smluvní vztah) v rámci svých kompetencí. Etický kodex dále požaduje, aby se tito lidé (realitní makléři, majitelé realitních kanceláří) chovali při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami EKRK a platnými právními normami České republiky.

 

2. Povinnost být čestným

  Etický kodex zakazuje podvody, zneužívání zastoupení a nezákonné obchodování. Osoba zabývající se obchodováním s nemovitostmi se zavazuje, že nebude nadhodnocovat a či naopak utajovat důležitá fakta a že upozorní na každý současný i možný konflikt zájmů v případě, že jde o majetek nebo zastupované osoby.

 

3. Povinnost vést účetnictví

  Etický kodex vyžaduje, aby si osoby-realitní kanceláře vedly samostatný účet v případě, kdy přebírají do úschovy finanční prostředky od třetích osob (kupní cenu, resp. její část).

 

4. Povinnost zabránit sporu s dalšími zprostředkovateli na trhu s nemovitostmi

  Etický kodex požaduje, aby se kolegové-obchodníci na trhu s nemovitostmi vyhýbali sporům vzájemně mezi sebou. Tyto spory by mohly být překážkou profese a negativně ovlivňovat služby poskytované jejich klientům. V této souvislosti etický kodex vyžaduje, aby smlouvy uzavírané s klienty byly v maximální možné míře smlouvami s výhradním zastoupením, tj. exkluzivními smlouvami. Pokud osoba-realitní kancelář spolupracuje s jinou osobou-realitní kanceláří, etický kodex podporuje tuto spolupráci ve smyslu dosažení rychlejšího obsloužení klienta. V případě sporu, kterému nelze zabránit, etický kodex požaduje, aby byl předmět sporu předložen klubové radě EKRK (v pozici arbitráže) před podání na příslušný soud.

 

5. Povinnost podrobit se disciplíně EKRK

  Etický kodex vyžaduje, aby v případě jakéhokoliv sporu mezi členy EKRK byl tento v prvé řadě řešen klubovou radou EKRK. V takovémto případě jsou strany povinny poskytnout klubové radě všechny požadované materiály a fakta a účinně při řešení sporů napomáhat. V případě, že se člen EKRK odmítne podřídit rozhodnutí klubové rady, může být podán návrh na vyloučení podle Stanov EKRK.

 

 

Kapitola II

 

Profesionalita

 

Význam etického kodexu má čtyři dimenze:

 

1. Je akceptovaný lidmi, kteří působí v obchodě s nemovitostmi a snaží se etablovat jako profesionálové a těmi, kteří jsou připraveni akceptovat jistá pověření a kolektivní odpovědnost a zaručené závazky, které předpokládá a ukládá profesionalita.

2. Poskytuje základní návod etického chování při obchodování s nemovitostmi.

3. Pozitivně ovlivňuje práci a administrativní činnost EKRK, který ho přijímá jako soubor činností, které má ve stanovách a má za cíl jejich realizaci.

4. Definuje povinnosti a závazky nad rámec působnosti zákona.

 

Kapitola III

 

Zásady

 

Článek 1

Dobré jméno  - profese

 

1. Makléř při výkonu svého povolání nesmí přijmout žádné pověření, které by neodpovídalo dobrým mravům, slušnému a korektnímu chování a které by ohrožovalo jeho čest a dobré jméno realitní kanceláře. Může použít jen takové prostředky, které připouští právní předpisy.

2. Makléř při výkonu svého povolání je povinen dbát dobrého vystupování a celkové úpravy zevnějšku (včetně oblečení), aby jeho vážnost odpovídala požadované úrovni kladené profesionálem a aby svým vystupováním zároveň reprezentoval EKRK.

 

Článek 2

Nezávislost člena

 

1. Vztah člena ke klientovi, soudům, úřadům a dalším osobám se při výkonu jeho povolání řadí zásadou nezávislosti.

2. Člen je povinen vyhýbat se zásahům do své nezávislosti (včetně takových, které vyplývají z jeho osobních zájmů) a musí usilovat o to, aby nepolevoval ze svých profesionálních kritérií jen proto, aby uspokojil svého klienta, jinou instituci nebo třetí osobu.

 

Článek  3

Důvěra

 

1. Vztah člena a klienta je založen na vzájemné důvěře.

2. V souvislosti s výkonem povolaní člen nesmí utajeným způsobem vyrobit zvukový nebo obrazový záznam zachycující rozhovor s klientem nebo jinou osobou o předmětu zprostředkování, pokud nemá souhlas klienta.

3. Zvukové nebo obrazové záznamy, které mu byly poskytnuté klientem, nemůže použít v jiných případech než v realitní činnosti.

 

Článek 4

Zachování mlčenlivosti

 

1. Povinnost mlčenlivosti člena a jeho pracovníků trvá i po skončení pověření (je časově neomezená).

2. Člen je povinen vyžadovat od svých pracovníků a všech dalších osob, se kterými spolupracuje při poskytování právní pomoci, aby zachovávali stejný závazek mlčenlivosti jako člen EKRK.

 

Článek 5

Zájmy klientů

 

1. Při poskytování služeb chrání člen EKRK zájmy klienta v souladu s etickým kodexem.

 

Článek 6

Poskytování služeb

 

1. makléř poskytuje služby jen v rámci pověření klienta.

2. Makléř poskytuje služby bez zbytečného odkladu, svědomitě a zodpovědně. Za poskytnutou službu je člen osobně zodpovědný ve shodě se všeobecně závaznými právními předpisy.

3. Makléř je povinen:

a) průběžně informovat klienta o vývoji obchodního případu, který mu byl svěřen,

b) bez zbytečného odkladu uvědomit klienta o všech důležitých úkonech a seznámit ho s podstatnými písemnými doklady, které dostává nebo odesílá,

c) v přiměřené lhůtě reagovat na požadavky klienta,

d) obezřetně nakládat s doklady, které mu byly svěřeny, chránit je před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením a udělat všechna potřebná opatření pro jejich ochranu  před nepovolanými osobami.

4. Makléř poskytuje služby ve věci, které je schopen po odborné stránce poskytovat, případně si může přizvat odborníka.

Článek 7

Odměna za poskytnuté služby

 

1. Člen poskytuje služby za odměnu v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Při určení provize se členové zavazují respektovat její obvyklou výši pro daný druh nemovitosti a region.

3. Provize přijímané od klienta mohou být i vyšší, než se obvykle stanovuje, avšak klient (prodávající i kupující) musí být vždy předem o této skutečnosti upozorněni.

4. Členům je umožněno poskytnout služby bezplatně v případech, že jde o poradenství nebo ve výjimečných případech.

5. Po ukončení obchodního případu je člen povinen klientovi případ po finanční stránce řádně a včas vyúčtovat.

6. Jestliže člen požaduje od klienta zálohu na odměnu nebo náhrady nákladů, nesmí tato záloha být vyšší než rozumný odhad odměny a pravděpodobných nákladů náhrad za poskytování služeb v příslušné věci.

 

Článek 8

Peněžní prostředky klienta

 

1. Jestliže byly členovi svěřeny peněžní prostředky pro klienta nebo pro třetí osobu jako součást kupní ceny  nebo celku, je člen povinen:

a) vložit bez zbytečného odkladu tyto prostředky na účet v bance, jenom pokud klient vysloveně souhlasil s jiným postupem, a to s bankovním akreditivem, vinkulací vkladní knížky nebo notářskou úschovou,

b) zabezpečit, aby pokud o to požádá klient nebo jestliže jsou splněny podmínky schválené klientem, mohl bezodkladně vyplatit tyto peněžní prostředky.

2. Člen nesmí použít peněžní prostředky klienta na jiný účel, než na který byly určeny.

3. Člen je povinen vést odděleně od jiných peněžních prostředků úplnou a přesnou evidenci o nakládání s peněžními prostředky klienta a na požádání klienta mu ji kdykoliv předložit.

4. Ustanovení odstavců 1 a 3 se přiměřeně použijí také na nakládání s jinými svěřenými majetkovými hodnotami klientů.

 

Článek 9

Jednání na úřadech

 

1. Při jednání na úřadech je člen povinen být slušný, korektní, a svým vystupováním na úřadech přispívat k důstojnosti a vážnosti úkonů, kterých se zúčastňuje.

2. Člen je povinen, během zachování náležité úcty a zdvořilosti vůči úřadům, zastávat zájmy svého klienta čestně, a to způsobem, o kterém předpokládá, že je v rámci zákona daných možností co možná nejvíce prospěšný pro jeho klienta.

 

 

 

 

 

Kapitola IV

 

Vztahy mezi členy EKRK

 

Článek 1

Kolegialita

 

1. Vztahy mezi členy se řídí zásadou stavovské a profesní kolegiality, postavené na důvěře a spolupráci v zájmu jejich klientů a v zájmu předcházení sporů.

2. Každý člen je povinen uznávat jiné členy jako své kolegy a chovat s k nim zdvořile a korektně.

3. Osobní a s obchodními případy nesouvisející písemný nebo ústní útok proti kolegovi je chápán jako porušení zásad kolegiality.

4. Jestliže se podle názoru člena jiný člen chová v rozporu s těmito pravidly, je povinen ho na to vhodným způsobem upozornit. Pakliže nedojde k nápravě, může se obrátit se stížností či návrhem s cílem sjednat nápravu na klubové radu EKRK.

5. Člen je povinen před podáním žaloby nebo jiného podání  proti jinému z členů poskytnout tomuto členu možnost urovnat věci směrem podání stížnosti klubové radě EKRK.

6. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost během disciplinárního řízení.

 

Článek 2

Spolupráce

 

1. Člen, na kterého se obrátí jiný člen s konkrétním obchodním případem je povinen ho neprodleně informovat o způsobu vyřízení jeho žádosti, případně mu oznámit překážky, které mu v tom brání. V případě spolupráce na společném obchodním případu je člen povinen na požádání předložit s obchodním případem související doklady.

2. Člen je povinen bez zbytečného odkladu řádně přijmout od jiného člena doručené písemnosti a potvrdit jejich přijetí.

3. Člen, který byl obeznámen s tím, že ho klient pověřil zastupováním v určité věci na místo jiného člena, je povinen o tomto vyrozumět bez zbytečného odkladu tohoto člena.

4. V rámci spolupráce mezi členy EKRK na konkrétním obchodním případu bude zároveň nabídnuta výše provize.

 

Kapitola V

 

Název realitní kanceláře

 

Článek 1

Název realitní kanceláře

 

1. Člen smí používat jen jeden název své realitní kanceláře

2. Název realitní kanceláře tvoří jméno a příjmení člena, pakliže jde o fyzickou osobu a dodatek, že jde o realitní kancelář. Součástí názvu může být i akademický titul člena.

3. Jestliže člen poskytuje služby jako právnická osoba, součástí názvu by měl být název, který charakterizuje že jde o realitní činnost.

4. V listinách, korespondencí, reklamě a dalších prezentacích se člen zavazuje užívat označení EKRK.

 

 

Článek 2

Reklama

 

1. Člen je povinen se prezentovat především kvalitním výkonem svého povolání a tomu odpovídající reklamou.

2. Člen je povinen dbát toho, aby obálky, hlavičkový papír, razítka, vizitky a jiné formy prezentace údajů o jeho realitní činnosti, které používá, byly důstojné a označeny loge EKRK.

3. Členům EKRK se zakazuje klamavá reklama, která by byla v rozporu s poskytovanými službami v rámci realitní činnosti člena EKRK.

4. Jmenné seznamy členů vydává EKRK.

 

Článek 3

Ukončení anebo pozastavení členství poskytování služeb

 

1. V případě ukončení nebo delší dobu trvajícího přerušení poskytování služeb je člen povinen:

a) vypořádat si své závazky vůči EKRK, klientům a jiným členům a splnit si své povinnosti k soudům a úřadům, jak rovněž všechny daňové povinnosti,

b) určit člena, který ho bude zastupovat a toto bez zbytečného odkladu oznámit EKRK.

 

 

Kapitola VI

 

Závěrečné ustanovení

 

1. Dodržováním tohoto etického kodexu by měl každý člen a jeho pracovníci považovat za věc své profesionální cti.

2. Etický kodex byl přijat všemi členy EKRK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 25.10.2007 11:00

Kontakt

Formulář
REAIA consulting s.r.o.
Velké náměstí 48/41, 767 01 Kroměříž
Mobil: +420 603 854 884
Tel./Fax: +420 573 336 936
E-mail: reality@reaia.cz
Bezpečnostní kód