Oceňování pro dědictví

Občanský soudní řád - o dědictví

ZÁKON

99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

ze dne 4. prosince 1963

ve znění 36/1967 Sb., 158/1969 Sb., 49/1973 Sb., 20/1975 Sb., 133/1982 Sb., 80/1990 Sb., 328/1991 Sb., 519/1991 Sb., 263/1992 Sb., 24/1993 Sb., 171/1993 Sb., 283/1993 Sb., 117/1994 Sb., 152/1994 Sb., 216/1994 Sb., 84/1995 Sb., 118/1995 Sb., 238/1995 Sb., 118/1995 Sb., 160/1995 Sb., 238/1995 Sb., 247/1995 Sb., 31/1996 Sb., 142/1996 Sb., 269/1996 Sb., 202/1997 Sb., 227/1997 Sb., 15/1998 Sb., 91/1998 Sb., 165/1998 Sb., 326/1999 Sb., 2/2000 Sb., 46/2000 Sb., 360/1999 Sb., 27/2000 Sb., 105/2000 Sb., 130/2000 Sb., 204/2000 Sb., 227/2000 Sb., 370/2000 Sb. (část), 30/2000 Sb., 155/2000 Sb., 220/2000 Sb., 367/2000 Sb., 370/2000 Sb., 120/2001 Sb., 137/2001 Sb., 231/2001 Sb., 271/2001 Sb., 451/2001 Sb., 491/2001 Sb., 501/2001 Sb., 317/2001 Sb., 202/2002 Sb., 276/2001 Sb., 151/2002 Sb.,

 

...

 

§ 175k

 

     (1) Jestliže někdo před potvrzením  nabytí dědictví tvrdí, že je dědicem,  a popírá dědické právo  jiného dědice, který dědictví neodmítl, vyšetří soud podmínky dědického  práva obou a jedná dále s tím, u koho má za to, že je dědicem.

 

     (2) Závisí-li  však rozhodnutí  o dědickém  právu na zjištění sporných  skutečností, odkáže  soud usnesením  po marném  pokusu o odstranění sporu  dohodou účastníků toho  z dědiců, jehož  dědické právo  se jeví  jako méně  pravděpodobné, aby  své právo  uplatnil žalobou.  K podání  žaloby určí  lhůtu. Nebude-li  žaloba ve lhůtě podána, pokračuje soud v řízení bez zřetele na tohoto dědice.

 

     (3) Jsou-li aktiva  a pasiva mezi účastníky  sporná, omezí se soud  jen na  zjištění jejich  spornosti; při  určení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté  hodnoty dědictví, popřípadě výše jeho předlužení, k nim nepřihlíží.

 

§ 175l

 

     (1) Měl-li  zůstavitel  s   pozůstalým  manželem  majetek  ve společném  jmění,  soud  rozhodne  o  obvyklé  ceně tohoto majetkuv době  smrti  zůstavitele  a  podle  zásad  uvedených v občanském zákoníku určí,  co z tohoto majetku  patří do dědictví a  co patří pozůstalému manželovi. Závisí-li  rozhodnutí na skutečnosti, která zůstala  mezi  pozůstalým  manželem  a  některým  z dědiců sporná, postupuje soud podle

 

§ 175k odst. 3.

 

     (2) Zjistí-li  soud dříve,  než je  dědické řízení pravomocně skončeno,  další  majetek  ve  společném  jmění,  rozhodne  o  něm dodatečně podle odstavce 1; přitom vychází z původního rozhodnutí.

 

 

§ 175m

 

     Soud  zjistí  zůstavitelův  majetek  a  jeho  dluhy a provede soupis aktiv a pasiv. Tím nejsou dotčena ustanovení § 175k odst. 3 a § 175l odst. 1 věta druhá.

 

 

§ 175o

 

     (1) Na podkladě zjištění podle § 175m určí soud obvyklou cenumajetku, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, popřípadě výši jeho předlužení v době smrti zůstavitele.

 

     (2) Zjistí-li  soud dříve,  než dědické  řízení je pravomocně skončeno, nové skutečnosti, které  vyžadují změnu tohoto usnesení, provede potřebnou opravu novým usnesením.

Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 17.8.2009 10:39